W naszej szkole

Plan pracy biblioteki

Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

I.  Praca pedagogiczna

 Wciągnięcie wszystkich uczniów klas I - VIII w szeregi czytelnictwa.

II. Rozwijanie kompetencji czytelniczo - informatycznych dzieci i młodzieży oraz podnoszenie  kultury ogólnej czytelnika poprzez:

- wdrażanie uczniów do samodzielnego korzystania z otwartych zasobów biblioteki szkolnej - materiały piśmiennicze

- prezentacja zasobów dotyczących promocji edukacji czytelniczej;

- wdrażanie uczniów do tworzenia własnego warsztatu pracy umysłowej;

- budowanie  nawyku samodzielnego, indywidualnego czytania ;

- popularyzację zasad zdrowej rywalizacji pomiędzy uczniami i klasami,

- prowadzenie dialogu z czytelnikiem nt. przeczytanych książek, ciekawych artykułów z różnych źródeł;

- doradztwo czytelnicze- kierowanie lekturą czytelników mniej i bardziej zaawansowanych

 ( kryteria doboru właściwych lektur do czytania dzieciom i dla dzieci);

- wprowadzenie w tematykę pracy z książką jako metodą terapii,

- pomoc uczniom w wyszukiwaniu materiałów na określony temat, w tym uczniom przygotowującym się do konkursów;

- udzielanie wskazówek czytelnikom korzystającym z wolnego dostępu do półek;

- otaczanie opieką uczniów stroniących od książki ( poradnictwo czytelnicze);

- wystawy wytworów prac uczniów;

- ciekawe inicjatywy i szkolne akcje np.,Wspólne czytanie” , ,,Szkolne Przygody Gangu Swojaków"....,

- lekcje biblioteczne – doskonalenie warsztatu pracy - praca w grupach;

- wdrażanie uczniów do poszanowania książek, podręczników i innych zasobów biblioteki;

- doskonalenie umiejętności korzystania z różnych typów wydawnictw i wyszukiwania w nich informacji ( księgozbiór podręczny);

- gromadzenie otwartych zasobów edukacyjnych z obszaru kształcenia kompetencji czytelniczych i informatycznych;

- spędzanie czasu wolnego poprzez gry, zabawy, oglądanie filmów i słuchanie muzyki;

- czytanie  tekstów on- line ( lektury, wiersze);

- udział bibliotekarza w szkoleniach i warsztatach ( wskazówki pracy z dziećmi).

 

III. Organizowanie działań rozwijających wszechstronny rozwój dziecka – emocjonalny, psychiczny i moralny poprzez:

- przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze społecznej;

-  impreza dla klasy pierwszej - przyjęcie uczniów do grona czytelników poprzez ,, Pasowanie na czytelnika”;

promocja działań bibliotekarza w środowisku szkolnym i pozaszkolnym – współpraca z innymi bibliotekami ,spotkania z ciekawymi ludźmi );

- zaangażowanie uczniów w szkolną akcję ,, dary” dla biblioteki ( dyplom przyjaciela biblioteki szkolnej);

- podejmowanie działań mających na celu promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa  poprzez udział w programie                    ,, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa",

 

IV. Współpraca z nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz innymi bibliotekami poprzez:

- gromadzenie i udostępnianie materiałów i pomocy dydaktycznych;

- wzbogacanie ,, banku pomysłów” dla nauczycieli;

- udostępnianie księgozbioru podręcznego;

- Jak czytać dziecku? Literatura dziecięca. Wskazówki – Biblioteka poleca !, Rola czytania,

- budowania nawyku czytania w domu;

- informowanie o roli książki w zdobywaniu wiedzy o otaczającym świecie;

- promocję literatury pedagogicznej;

- udostępnianie uczniom i nauczycielom materiałów, ćwiczeń i podręczników szkolnych;

- lekcje biblioteczne;

- współpracę z Samorządem Uczniowskim;

- organizowanie konkursów i akcji w ramach ogólnopolskich obchodów…

 

V. Praca biblioteczno – techniczna:

 

- uzupełnianie zbiorów w miarę możliwości finansowych;

- systematyczne wykreślanie ubytków książkowych;

- konserwacja zbiorów i naprawa książek;

- ewidencja – bieżące prowadzenie ksiąg inwentarzowych ;

- klasyfikowanie, katalogowanie, pieczętowanie nowo opracowanych książek;

- zakładanie kart książek i kart katalogowych w miarę potrzeb;

- uzgadnianie wartości księgozbioru z ewidencją księgowości;

- troska o estetykę pomieszczenia biblioteki;

- pisanie sprawozdań: półroczne i roczne;

- uzupełnianie dziennika biblioteki;

-zakup książek na nagrody na koniec roku szkolnego dla najlepszych uczniów;

-opracowanie biblioteczne podręczników i prowadzenie dokumentacji darmowych podręczników;

-wydawanie podręczników i ćwiczeń wychowawcom;

-ubytkowanie wycofanych podręczników.

 

   Nauczyciel bibliotekarz:

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Łubkach
    Łubki 58, 24-204 Wojciechów
  • 81 517 10 06

Galeria zdjęć