W naszej szkole

Regulamin

Regulamin biblioteki szkolnej

 

       Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która służy realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz do korzystania z różnych typów bibliotek i środków informacji.

 

A. Funkcje biblioteki szkolnej

 

1. Kształcąco-wychowawcza realizowana poprzez:

 • rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, związanych z nauką i zainteresowaniami uczniów,
 • przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji oraz z innych bibliotek,
 • kształtowanie kultury czytelniczej,
 • podejmowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
 • wdrażanie czytelników do poszanowania książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych,
 • pomaganie nauczycielom w doskonaleniu zawodowym i pracy twórczej,
 • pomaganie rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez wskazywanie literatury pedagogicznej,
 • otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych w poszukiwaniach czytelniczych,
 • tworzenie warunków do efektywnego posługiwania sie technologią informacyjną.

 

 1. Kulturalno-rekreacyjna, realizowana poprzez:
 • uczestniczenie w rozwijaniu aktywności czytelniczej uczniów,
 • zapewnienie pomocy organizacjom szkolnym i kołom zainteresowań w organizowaniu czasu   wolnego uczniów oraz przygotowywaniu różnych uroczystości szkolnych,
 • organizowanie różnorodnych działan rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

 

B. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza

 

 1. Praca pedagogiczna z czytelnikami, która obejmuje:
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych oraz informacje o nowościach bibliotecznych,
 • poradnictwo w doborze lektur,
 • przysposobienie czytelnicze w formie pracy indywidualnej z uczniem oraz grupowej – lekcje biblioteczne,
 • udzielanie pomocy nauczycielom i opiekunom kół zainteresowań w przeprowadzaniu różnych zajęć,
 • prowadzenie różnych działań rozwijających indywidualne zainteresowania uczniów i promujące czytelnictwo ,
 • organizowanie różnych form rozwijania kultury czytelniczej (konkursy, spotkania  i inne).

 

 1. Praca organizacyjna obejmuje:
 • gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły,
 • systematyczne uzupełnianie księgozbioru o nowe lektury szkolne w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów,
 • aktualizowanie literatury popularno – naukowej,
 • ewidencjonowanie zbiorów i opracowywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, selekcje zbiorów,
 • konserwacje zbiorów (oprawianie, drobne naprawy),
 • organizowanie warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbiorów, prowadzenie katalogów i kartotek bibliograficznych),
 • organizację i udostępnianie zbiorów,
 • sprawozdania z pracy biblioteki,
 • udział w kontroli księgozbioru,
 • przeprowadzanie skontrum co pięć lat.

 

 1. W miarę potrzeby nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów, bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami w celu rozwijania kultury czytelniczej uczniów i promowania czytelnictwa.

 

C. Organizacja udostępniania zbiorów

 

 • biblioteka jest czynna codziennie w ustalanych godzinach  przez dyrektora szkoły,
 • w lokalu bibliotecznym  znajduje się wypożyczalnia,
 • z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów,
 • ze zbiorów bibliotecznych można korzystać w klasach oraz wypożyczać poza bibliotekę, rodzice wypożyczają na kartę czytelniczą dzieci,
 • jednorazowo można wypożyczyć cztery książki, a w uzasadnionych przypadkach więcej (lektury, książki popularnonaukowe),
 • książki są wypożyczane na okres do miesiąca, wypożyczenia na dłuższy okres należy uzgadniać z bibliotekarzem,
 • zgubioną lub zniszczoną książkę należy odkupić lub dostarczyć inną po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 • biblioteka umozliwia uczniom wypożyczanie zbiorów bibliotecznych na okres ferii zimowych lub letnich.

 

D. Zbiory

 

    Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji programu szkoły.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Łubkach
  Łubki 58, 24-204 Wojciechów
 • 81 517 10 06

Galeria zdjęć