W naszej szkole

Regulamin

Regulamin świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Łubkach w roku szkolnym 2023/2024

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej

 1. Świetlica szkolna jest częścią składową szkoły. Jej funkcjonowanie i organizacja jest ściśle związana z działaniem szkoły. Praca świetlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, który pozostaje w korelacji z Planem Pracy Szkoły (opiera się o wytyczne Statutu Szkoły i Regulaminu Świetlicy).
 2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:
 • organizowanie pomocy w nauce, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia.
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze,  mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 • organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień.
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 • rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami świetlic, a w miarę potrzeby z placówkami upowszechniania kultury, sportu, rekreacji.

 

II. Funkcje świetlicy

 • opiekuńcza – zapewnienie opieki uczniom;
 • wychowawcza – kształtowanie postaw uczniów, ich zachowań oraz cech, które są niezbędne w życiu społecznym. Ważną funkcją wychowawczą jest przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych inicjatyw, kształtowania postaw twórczych, utrwalanie nawyków zagospodarowania czasu wolnego, przestrzeganie zasad kultury i wzajemnego szacunku.
 • profilaktyczna–aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień i zainteresowań, kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych, prowadzenie wczesnej interwencji dla uczniów należących do tzw. grup wysokiego ryzyka, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, patologicznych, którzy często opuszczają lekcje, są odrzucani przez grupę rówieśniczą, wykazujących zachowania agresywne oraz wykazujących zachowanie uznawane społecznie za nieakceptowane;
 • edukacyjna–rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozpoznawanie uzdolnień i mocnych stron dziecka, indywidualizacja zadań, stworzenie każdemu dziecku warunków do odniesienia sukcesu.

 

III. Organizacja pracy świetlicy

 1. Nauczyciele świetlicy szkolnej organizują opiekę wychowawczą uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na brak zapewnienia opieki w tym czasie przez rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Wychowankowie przyjmowani są na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka i złożenie jej u wychowawcy świetlicy.
 3. Dzieci uczęszczające do świetlicy tworzą grupy wychowawcze nie większe niż 25 wychowanków pod opieką jednego wychowawcy.
 4. Świetlica szkolna dzieci przeznaczona jest dla uczniów klas 0, I-VII Szkoły Podstawowej, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców/opiekunów prawnych. 
 5. Dzieci mogą przebywać w świetlicy przed i po zajęciach lekcyjnych.
 6. Nauczyciele świetlicy zapewniają dzieciom opiekę i nadzór nauczyciela w godzinach swojej pracy:
 • Poniedziałek 13.10-14.10
 • Wtorek  13.10-13.40
 • Środa 11.30-12.30,
 • Czwartek 11.30-13.00
 • Piątek 12.20-13.20
 1. Opiekun świetlicy szkolnej wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:
 • samodzielnego wyjścia dziecka do domu,
 • odbierania dziecka przez inne osoby niż rodzice.
 1. Upoważnienia rodziców są przechowywane w dokumentacji wychowawcy świetlicy.
 2. Wychowawca świetlicy realizuje swoje zadania wg rocznego opiekuńczo-wychowawczego planu pracy - zgodnego z ogólnymi założeniami planu pracy szkoły.
 3. Opiekun świetlicy prowadzi następującą dokumentację:
 • Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy
 • Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy
 • Dzienniki zajęć
 • Sprawozdania półroczne i roczne
 1. Sala świetlicy ma stałe pomieszczenia w szkole i jest wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające prowadzenie zajęć oraz organizację wolnego czasu dziecka, a zwłaszcza:
 • sprzęt radiowy,
 • przybory i urządzenia do zespołowych gier i zabaw sportowych,
 • książki, czasopisma, materiały, gry do zajęć technicznych i towarzyskich,
 • przybory i materiały do zajęć manualnych.

 

IV. Obowiązki i prawa wychowawcy świetlicy

 1. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wychowanków od chwili zgłoszenia ich do świetlicy przez rodziców do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz po zakończeniu lekcji do czasu ich przekazania rodzicom.
 2. Nauczyciele świetlicy odpowiadają za dziecko od chwili jego wejścia do pomieszczenia świetlicy.
 3. Wychowawca prowadzi zajęcia, wynikające z ramowego rozkładu dnia wg planu pracy.
 4. Wychowawca ma obowiązek informować wychowawcę klasowego o zachowaniu uczniów, a wychowawca klasy ma obowiązek wziąć tę opinię pod uwagę przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 5. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić rodziców o problemach mających miejsce podczas zajęć w świetlicy.
 6. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca zobowiązany jest podjąć niezwłocznie następujące działania:
 • jeden nauczyciel zostaje przy osobie poszkodowanej, nauczyciel zgłasza wypadek w sekretariacie i bezzwłocznie zawiadamia rodziców o wypadku i stanie zdrowia wychowanka,
 • wychowawca świetlicy informuje o wypadku Dyrektora Szkoły oraz opisuje zdarzenie w księdze wypadków,
 • postępowanie w określonych przypadkach regulują: zasady BHP oraz regulamin postępowania w sytuacjach kryzysowych
 1. Wychowawca świetlicy ma obowiązek każdorazowo zaznaczać obecność dziecka w świetlicy i jego wyjście ze świetlicy na zajęcia szkolne lub do domu.

 

V. Obowiązki i prawa wychowanka

 1. Wychowanek ma prawo do opieki.
 2. Wychowanek ma prawo do indywidualnych zajęć, jeśli nie przeszkadza nimi innym dzieciom, wychowawcy podczas pracy z grupą, a także jeżeli nie zagrażają one bezpieczeństwu jego i innych dzieci.
 3. Wychowanek ma obowiązek zgłosić się do wychowawcy natychmiast po przyjściu do szkoły lub po skończonych lekcjach.
 4. Wychowanek ma obowiązek bezwzględnie każdorazowo zgłaszać wychowawcy potrzebę wyjścia z sali.
 5. Wychowanek ma obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia obowiązującego w świetlicy szkolnej
 6. W czasie pobytu w świetlicy wymagane jest właściwe zachowanie:
 • uczenie się samodzielnej pracy, staranne odrabianie lekcji;
 • należyte zachowanie się w czasie zajęć i po nich wobec wychowawców, pracowników szkoły oraz kolegów
 • wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu wolnego;
 • wdrażanie do niesienia pomocy potrzebującym, opieka nad młodszymi kolegami.
 1. Wychowanek ma obowiązek szanować wyposażenie szkoły i własność innych dzieci, dbać o porządek i estetyczny wygląd Sali.
 2. Wychowanek ma obowiązek przestrzegać kontrakt uczestnika świetlicy.

 

VI. Procedura w przypadku gdy rodzic/opiekun prawny nie dopełnia obowiązku odebrania dziecka ze świetlicy:

 1. Wychowawca świetlicy szkolnej wykonuje telefon do rodzica/ opiekuna bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka z informacją o konieczności natychmiastowego odbioru dziecka. Fakt późnego odebrania dziecka zostaje odnotowany w dokumentacji wychowawcy świetlicy.
 2. Wychowawca świetlicy próbuje nawiązać kontakt z rodzicami/ opiekunami prawnymi w odstępie czasowym ( do15-20 min). Wychowawca świetlicy sporządza właściwą notatkę i o całości sytuacji informuję Dyrektora Szkoły.
 3. W przypadku gdy nie można, nawiązać kontaktu z rodzicami/opiekunami (nie odbierają telefonu, nie zjawili się w ustalonym czasie, nie ma informacji o spóźnieniu) wychowawca świetlicy informuję Dyrektora Szkoły o zaistniałej sytuacji oraz wykonuje telefon na policję i zgłasza fakt nieodebrania dziecka przez rodziców/ opiekunów. Wychowawca świetlicy oczekuje na przyjazd policji a następnie wykonuje zalecenia policji.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., nr 256 poz. 2572 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., nr 61, poz. 624 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 ze zm.);
 • Statut Szkoły Podstawowej w Łubkach
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 191.)
 • 4 czerwca 2014 r. weszły wraz ze zmianami w ustawie o systemie oświaty przepisy, dotyczące zasad funkcjonowania świetlic szkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 642). Zmiany te określiły zasady działania świetlic w szkole podstawowej i gimnazjum oraz w szkołach specjalnych.

 

Dokumenty powiązane:

 • Regulamin świetlicy szkolnej
 • Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Łubkach
  Łubki 58, 24-204 Wojciechów
 • 81 517 10 06

Galeria zdjęć